Ohlssons spol & rörteknik och slamverksamhet i södra Sverige blir Puls

Den 1 november flyttar Ohlssons verksamhet i södra Sverige för spol & rörteknik och slam över till Puls, som också ingår i Ohlssons-koncernen. Puls huvudkontor ligger i Staffanstorp men har verksamhet i hela södra Sverige.

Besök gärna Puls hemsida

Besiktning och underhåll av oljeavskiljare och fettavskiljare i Stockholm och Mälardalen

Oljeavskiljare ska finnas installerade hos alla verksamheter som riskerar att släppa ut olja och bensin i spill- och dagvattensystemet. Dessa ska besiktigas och inspekteras regelbundet. Vi utför bland annat 5-årsbesiktning, egenkontroll, tömning och underhåll av oljeavskiljare, givetvis enligt gällande säkerhetsföreskrifter och lagar. Utöver detta kan vi även byta filter (koalescensfilter) och göra vattenprovtagningar.

Detsamma gäller fettavskiljare som enligt Boverkets Byggregler måste installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder fett släpps ut i avloppet. Till exempel påverkar det anläggningar som t ex. gatukök, restauranger samt produktionsanläggningar för livsmedel och slakterier. Även fettavskiljare måste regelbundet besiktigas och inspekteras, vilket Ohlssons är behjälpliga med. 

Dessa tjänster erbjuder vi främst i Stockholm och Mälardalen. 

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar din verksamhet. Har du särskilda önskemål som gäller olje- och fettavskiljare är du hjärtligt välkommen att kontakta oss för en mer skräddarsydd tjänst.

08-128 08 210

ohlssons.mitt@ohlssons.se


Femårsbesiktning av oljeavskiljare 

Kommuner och myndigheter ställer höga krav på verksamheter som innehar oljeavskiljare. En omfattande inspektion och besiktning av oljeavskiljaren ska ske var femte år. Vad som ska kontrolleras och garanteras beslutas av miljökontoret i respektive kommun. Miljökontoret kan även kräva att en 5-årsbesiktning utförs oftare, och kan i värsta fall stänga verksamheten om kraven inte uppfylls. 

Ohlssons AB i Stockholm och Mälardalen hjälper till med kontroll och besiktning enligt aktuella krav och regler. Vi följer givetvis säkerhetsföreskrifter för arbete i slutna utrymmen och avloppsanläggningar så att besiktningen blir gjord korrekt enligt EU-normen SS-EN 858-2. 

Vi erbjuder bland annat: 

 • Tömning och rengöring av oljeavskiljare
 • Flödesdimensionering
 • Lasermatning för exakt dimension
 • Elektronisk täthetskontroll
 • Komplett fotodokumentation
 • Kontroll av avstängningsventiler
 • Kontroll av elektriska enheter
 • Kontroll av inre beläggningar
 • Kontroll av inbyggda delar

Tömning och underhåll

Tömning av oljeavskiljaren måste ske regelbundet för att undvika att oljeskiktet blir för tjockt och för att sedimenterat slam inte ska kunna hindra flödet. Enligt SS-EN 858-2 ska oljeavskiljaren tömmas då hälften av slamvolymen är fylld, eller då oljan uppgår till 80% av lagringskapaciteten. Beroende på tillverkare kan det förekomma att tömning behöver ske ännu oftare. Oljeavskiljarens koalescensfilter bör även bytas vid tömning för att avskiljaren ska fortsätta fungera korrekt. 

Vi erbjuder bland annat: 

 • Tömning, rengöring och underhåll av såväl nya som gamla oljeavskiljare och sandfång
 • Inspektion av filter
 • Byte av filter. Vi tar med oss det gamla filtret  som klassas som farligt avfall
 • Kontroll av olje- eller dämningslarm
 • Kontroll av avstängningsventil
 • Rengöring av provtagningsbrunn
 • Provtagning av utgående vatten

Egenkontroll av oljeavskiljare

Verksamheter som har en oljeavskiljare är enligt Miljöbalken (26 kap. 19 § MB) skyldiga att genomföra regelbundna kontroller.  Verksamhetsutövaren ansvarar för att oljeavskiljaren fungerar korrekt och underhålls. Det innebär bland annat att kontrollera oljeavskiljarens funktion för att säkerställa att den renar det utgående vattnet.

Med Ohlssons tjänst egenkontroll ser vi till att oljeavskiljaren fungerar korrekt och uppfyller alla krav som ställs. Fullständig dokumentation och rapport lämnas till din verksamhet efter kontrollen.

Vi erbjuder egenkontroll av oljeavskiljare i Stockholm och Mälardalen inklusive:

 • Kontroll av slam, vatten och olja
 • Byte av filter vid behov. Vi tar med oss det gamla filtret  som klassas som farligt avfall
 • Kontroll av av olje- eller dämningslarm

Välkommen att höra av dig för en lösning som är anpassad för din verksamhet

08-128 08 210

ohlssons.mitt@ohlssons.se

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/underhall-och-besiktning/olje-och-fettavskiljare/