Vi hjälper er med processen

Olika regler, föreskrifter och ansvar omgärdar omhändertagande och behandling av farligt avfall. Som avfallsinnehavare har ni alltid ansvaret. Avfallsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter kräver att avfallslämnaren upprättar ett transportdokument för varje transport. Om det farliga avfallet dessutom är farligt gods ska avsändaren följa föreskrifterna i ADR-S. Vi gör det enklare för er att säkerställa hur ni uppfyller regler och föreskrifter och hjälper er med detta genom att:

  • Fastslå huruvida det farliga godset är klassificerat och tillåtet för transport
  • Använda godkända emballage som är lämpliga för godset
  • Märka kollin med godsets UN-nummer samt etiketter
  • Upprätta transporthandlingar
  • Organisera hämtningen
  • Sköta rapporteringen till Naturvårdsverket enligt det nya rapporteringssystemet. Läs mer här

Vanliga frågor & svar


Vad är farligt avfall?

I Sverige uppstår det över 2 miljoner ton farligt avfall varje år. Det krävs särskild hantering av farligt avfall eftersom det kan vara skadligt för både människor och miljö. Några exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, impregnerat trä, blybatterier, färgavfall, kemiskt avfall, förorenade jordmassor, lysrör och asbest.

Hos vem ligger ansvaret för det farliga avfallet? 

Alla verksamheter som producerar farligt avfall är själva ansvariga att se till att avfallet hanteras och transporteras på ett korrekt och lagenligt sätt. Ohlssons är självklart behjälpliga med råd och utförande.

Vad gäller vid sortering och förvaring av farligt avfall?

Det är av säkerhetsskäl extremt viktigt att det farliga avfallet sorteras och förvaras korrekt. Förutom att det farliga avfallet i sig kan vara brandfarligt, explosivt och skadligt kan det ge förödande konsekvenser om det behandlas på fel sätt.

Det innebär att du dels måste sortera och skilja det farliga avfallet från vanligt avfall, dels att du förvarar det farliga avfallet med rätt utrustning. Din verksamhet är ansvarig för att förebygga/hindra/begränsa skador som kan uppkomma av farligt avfall.

Ohlssons kan hjälpa dig att se över din situation samt skapa en lösning som innefattar allt från rätt sortering och förvaring till rapportering och behandling av det farliga avfallet. Givetvis enligt gällande regler och lagar. 

Dokumentering och rapportering

Avfallsdeklaration, transportdokument och statistik för ditt farliga avfall ska upprättas, redovisas och sparas i minst 5 år. Från och med 1 november 2020 ökar kraven på rapporteringen av farligt avfall. Alla företag och organisationer omfattas av reglerna. 

Vill du veta mer om rapporteringssystemet samt Ohlssons tillhörande tjänster? 

 

LÄS MER

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/farligt-avfall/radgivning/