Anders Dyson Ohlssons AB

Förnyat hållbarhetscertifikat från Fair Transport

Fair Transport är ett hållbarhetscertifikat som säkerställer en hög nivå på de anslutna bolagens klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Nu har vi fått förnyat certifikat.

Utsläppen av växthusgaser från transporter uppgår till ca en tredjedel av Sveriges totala utsläpp, enligt Naturvårdsverket. Under 2022 minskade utsläppen med 10 % jämfört med föregående år, något som bland annat beror på transportsektorns ökade användning av biodrivmedel och eldrivna fordon. Fair Transport-certifieringen uppmanar transportföretagen att fortsätta vidta åtgärder för att minska sina utsläpp ytterligare.

I praktiken innebär certifieringen att anslutna företag löpande mäter och redovisar arbetet för minskad klimatpåverkan, men även för ökad trafiksäkerhet och goda arbetsförhållanden för de anställda.

”Med det förnyade certifikatet kan Ohlssons fortsätta vara en del av Fair Transports viktiga arbete i transportsektorn”, säger Anders Dyson, Kvalitets- miljö- och arbetsmiljöansvarig på Ohlssons AB.

Fair Transport är ett viktigt stöd i svensk åkerinäring och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling i branschen. Den verksamhetsdata som ständigt rapporteras in av medlemsföretagen genomgår en oberoende granskning för att säkerställa att de högt ställda hållbarhetskraven uppfylls.

”Ohlssons är sedan många år tillbaka ISO-certifierade i miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Certifieringen i Fair Transport är en naturlig fortsättning på det hållbarhetsarbetet, men vi nöjer oss givetvis inte där – utan kommer att arbeta ännu hårdare för mer hållbara transporter framöver.”, konstaterar Anders.

OM FAIR TRANSPORT

Fair Transport grundades av Sveriges Åkeriföretag med syftet att belysa de åkerier som arbetar ansvarstagande och hållbart. Det är idag en viktig hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg som stöds av bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen.