Farligtavfall Ohlssons

Farligt avfall: det behöver du veta!

Under 2020 ökade kraven på rapportering och spårbarhet av farligt avfall. Dessutom ska det farliga avfallet hanteras, förvaras och transporteras korrekt för att inte utsätta människor och miljö för fara. I den här artikeln berättar vi mer!

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall innebär att ett ämne har sådana egenskaper som gör att det är farligt - antingen för människan och/eller för miljön. Det kan t. ex. vara att det är brandfarligt, explosivt, smittförande, frätande eller giftigt.

Under 2016 uppkom det i Sverige över 2 miljoner ton farligt avfall. Exempel på farligt avfall är blybatterier, lysrör, färgburkar, elektronik, jordmassor, bygg- och rivningsavfall. Även avfallsrester från t.ex. spillolja och lösningsmedel räknas som farligt avfall.

 

Hantering och förvaring av farligt avfall

Hanteringen av farligt avfall är omgärdat av en uppsjö lagar och regler i ständig förändring. Gemensamt för allt farligt avfall är att det måste hanteras och förvaras på ett korrekt sätt för att inte äventyra säkerheten.

Tänk på att vissa ämnen inte får hanteras eller förvaras tillsammans då de kan orsaka farliga kemiska reaktioner om de skulle blandas. Det är till exempel därför som syror och baser inte bör förvaras tillsammans. Detsamma gäller för brandfarliga vätskor som inte bör förvaras med brandfarlig gas.

Ohlssons miljöskåp

Exempel på en säker förvaringslösning från Ohlssons

Det farliga avfallet bör förvaras på ett säkert ställe som är korrekt uppmärkt och brandsäkert. Det bör dessutom vara utrustat för att klara en eventuell olycka – t.ex. läckage från en eller flera behållare.

Här kan ett miljöskåp utrustat för din typ av verksamhet vara lämpligt.

Dokumentation och rapportering

Det farliga avfallet måste klassas på rätt sätt för att kunna tas omhand på ett säkert sätt, samt för att avgöra hur det ska behandlas och vilka tillstånd som krävs. Klassningen görs med hänsyn till avfallets ursprung, beståndsdelar, egenskaper och sammansättningar.

I avfallsförteckningen (bilaga till Avfallsförordningen) är farligt avfall är märkt med en asterisk (*).  Det är i avfallsförteckningen som klassningen för det farliga avfallet finns.

Alla som lämnar ifrån sig farligt avfall är skyldiga att rapportera det till Naturvårdsverket enligt den nya avfallsförordningen. Här ska bland annat avfallskod, avfallsproducent, transportör och vikt rapporteras.

Transport

Vid transport av farligt avfall är det viktigt att veta hur avfallet ska transporteras på ett säkert sätt samt vilka olika tillstånd som krävs för att få utföra transporten. Det är även vanligt att det krävs en ADR-klassning för att få transportera avfallet. Om det är farligt gods gäller särskilda regler för hur det ska emballeras och märkas upp före transport. Det är polisen som kontrollerar att dessa regler följs.

Det farliga avfallet hämtas i behållare eller så sugs farliga vätskor upp i en tankbil.

Farligt avfall

Behandling

Det farliga avfallet kan behandlas på olika sätt. Några olika exempel på behandlingsmetoder är förbränning, våtkemisk eller biologisk behandling eller deponering.

I vissa fall behöver avfallet även förbehandlas. Ett exempel på det är indunstning, som innebär att man avlägsnar vatten/lösningsmedel från ett ämne genom förångning. Det resulterar i en koncentration eller rening av ämnet. Förbehandling av farligt avfall kan även innebära demontering av farliga komponenter, t.ex. när det gäller elektronikavfall.

Rådgivning och stöd

Det kan kännas mycket att hålla koll på gällande lagar, regler och föreskrifter och samtidigt styra den dagliga verksamheten. Ohlssons är behjälpliga med rådgivning, förvaring, transport och behandling. Dessutom kan vi agera ombud till din verksamhet när det kommer till rapportering till Naturvårdsverket.

Varmt välkommen att kontakta oss för att få reda på mer om farligt avfall-hantering hur vi kan hjälpa dig!

1 1

Gräsrebellen tipsar: Anlägga gräsmatta

Hösten är bästa tiden att anlägga gräsmatta. Oavsett om du väljer att så eller rulla färdigt gräs är hösten bästa tiden för ditt projekt. Under höstmånaderna är marken varm, luften fuktig och fåglarna mätta.

Ha Llbar Sa Kerhetshanetering La R Dig Mer

Hållbar sekretesshantering: Så undviker du att känsligt material hamnar i fel händer

Alla organisationer har olika typer av känsligt material. Det kan handla om allt från resultatrapporter och strategier till kundinformation och kreditkort. Med den ständigt aktuella GDPR-lagen gäller det dessutom att se till att dokument med personuppgifter hanteras på rätt sätt. Ta del av vår återvinningsexpert Lindas artikel där hon berättar mer om hur du kan tänka för att undvika att känsliga dokument hamnar i fel händer.

Materialtransport

KUNDCASE: OHLSSONS TAR VID DÄR HAMNEN LOSSAR AV

Hjälp med transporter till och från hamnen? Mellanlagring före eller efter fartygsfrakt? Entreprenadmaskiner för ditt uppdrag med eller utan förare? Landskrona Hamn har länge samarbetat med Ohlssons, som hjälper dig till, från och i hamnen.

Kunskapsportal Tips Så Avfallsoptimerar Du

TIPS: SÅ AVFALLSOPTIMERAR DU PÅ JOBBET

Hållbarhet och cirkulär ekonomi ligger oss varmt om hjärtat och är en del av vår kärnverksamhet. Här delar vi med oss av några enkla tips på hur just din verksamhet kan bli mer hållbar. Hur många har du koll på?