Besiktning av oljeavskiljare och fettavskiljare

Oljeavskiljare ska finnas installerade hos alla verksamheter som riskerar att släppa ut olja och bensin i spill- och dagvattensystemet. Dessa ska besiktigas och inspekteras regelbundet. Vi utför bland annat 5-årsbesiktning, egenkontroll, tömning och underhåll av oljeavskiljare, givetvis enligt gällande säkerhetsföreskrifter och lagar.  

Detsamma avser fettavskiljare som enligt Boverkets Byggregler måste installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder fett släpps ut i avloppet. Det gäller för anläggningar som t ex. gatukök, restauranger, produktionsanläggningar för livsmedel och slakterier. Även fettavskiljare måste regelbundet besiktigas och inspekteras, vilket Ohlssons är behjälpliga med. 

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar din verksamhet.